• Symboli Kris S

Symboli Kris S

2003, 2002 Arima Kinen(G1)
2003, 2002 Tennosho Autumun(G1)etc